ทีเคปาร์คหนุนประกวดE-book 4ภาคชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมระดับมัธยมศึกษา จากสื่อการสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต


ผลงานสื่อการสอนเรื่อง มาตราตัวสะกด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประถมศึกษา
อุทยานการเรียนรู้ ทีเค ปาร์ค จัดงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนักสร้างสรรค์สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยผสานผลงานหลากรูปแบบ ผ่านโครงการ E-book 4 ภูมิภาค กระตุ้น ครู เยาวชน นักเรียน ร่วมกิจกรรมสร้างผลงานทางเลือกใหม่สำหรับสื่อการสอนยุคดิจิตอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอัศรินทร์ นนทิหทัย ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ทีเค ปาร์ค จัดโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ ครู และ เยาวชน นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสื่อการสอนที่ดีมีความทันสมัย เป็นการพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบใหม่ๆ อันจะทำให้บทเรียนมีความน่าสนใจ ผ่านการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างสื่อการสอนในรูปแบบของผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ภาพสามมิติสามมิติ (Graphic) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดกระจายความรู้สู่เยาวชน นักเรียน บุคลากร ในต่างจังหวัด หรือภูมิภาคต่างๆ ของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการได้รับเทคโนโลยีและสื่อการสอนที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมประกวดผลงาน E-book 4 ภูมิภาค ต้องส่งผลงานในนามทีมซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ต้องมี ครู 1 คน และ เด็กนักเรียน 2 คน โดยแบ่งประเภทผลงานออกเป็น ระดับประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งการประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทีมต่างๆ ทั่วไประเทศ ส่งผลงานสื่อการสอน ทั้งหมด 356 ผลงาน จากครูและนักเรียน 1,068 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 151 ผลงาน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 203 ผลงาน และจากระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ผลงาน

สำหรับผลการประกาศรางวัล E-book 4 ภูมิภาค รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประถมศึกษา ได้แก่ สื่อการสอนเรื่อง มาตราตัวสะกด จากโรงเรียนบ้านดอนขวาง จ.นครราชสีมา นำโดย อาจารย์ธงชัย ขำเทศเจริญ ด.ช.ณัฐนนท์ ตุ้มสันเทียะ และ ด.ช.สราวุฒิ หงษ์ทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ สื่อการสอน เรื่อง ดนตรีไทย จากโรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร นำโดย อาจารย์สุพจน์ เพ็งนิ่ม ด.ช.โสภณัฐ เพ็งนิ่ม และ ด.ช.นพชัย พลอาชา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ สื่อการสอนเรื่อง ยุทธศิลป์ จากโรงเรียนวัดเศวตฉัตร กรุงเทพฯ นำโดย อาจารย์วัฒนา ศรีคงจันทร์ ด.ช.ยุทธหัต เสมียนกุล และ ด.ช.อนาวิล แสงดี

ส่วนผลรางวัล E-book 4 ภูมิภาค ระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ สื่อการสอนเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต จากโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จ.พิจิตร นำโดย อาจารย์สุภา เสือเขียว ด.ญ.จุรินทิพย์ กองลินแก้ว และ นายปริวัตร เทืองสันเทียะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ สื่อการสอนเรื่อง นกเงือก 12 ชนิดในประเทศไทย จากโรงเรียนวัดตะโกสูง (เหรียญอุปถัมภ์) จ.นครปฐม นำโดย อาจารย์พิสิฐ พูลสวัสดิ์ ด.ญ.ธิดารัตน์ และ นายชัยพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ สื่อการสอนเรื่อง สัตว์ป่าสงวน จากโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ นำโดยอาจารย์ เยาวลักษณ์ ช่างไม้ ด.ญ.กาญจนา คล้ายหอม และ ด.ญ.วารุณี ปานศิลา

ข่าว : CyberBiz